Respectvolle omgangsvormen

Respectvolle omgangsvormen,  Juli 2017

Respectvolle omgangsvormen Av de Sprinter  rekent zich verantwoordelijk voor de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar leden, trainers en andere bij de vereniging betrokken personen. Respectvolle omgangsvormen zijn een voorwaarde voor het welbevinden van alle betrokken. Respectvol met elkaar omgaan vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle leden, waarbij een ieder binnen de vereniging haar eigen verantwoordelijk dient te nemen.

Als richtlijn voor respectvolle omgangsvormen onderschrijft de vereniging actief de door NOC-NSF gehanteerde gedragsregels voor sportbegeleiders gericht op preventie van (seksuele) intimidatie:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. Indien aan de orde is het de verantwoordelijkheid van het bestuur om snel te handelen, met als eerste doel het stoppen van het ongewenste gedrag. Met inachtneming van de privacy van de betrokkenen wordt snel en grondig onderzocht wat de aard is van het ongewenste gedrag. Daarbij wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. De direct betrokkenen worden in een vroeg stadium adequaat geïnformeerd. Indien er een vermoeden is van strafbare feiten, wordt/worden het/de slachtoffer(s) gewezen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. In voorkomende gevallen doet het bestuur een melding bij de politie. In het geval bij het bestuur een formele klacht wordt ingediend betreffende ongewenste omgangsvormen, laat het bestuur zich bij de afhandeling van de klacht adviseren door een specialist van NOC-NSF.

Verklaring omtrent het gedrag

Om de kans op ongewenst omgangsvormen tussen trainers en atleten te verkleinen vraagt de vereniging van alle trainers een Verklaring Omtrent het Gedrag. De kosten voor het aanvragen van een VOG zijn voor de vereniging. In 2017 worden de kosten voor het aanvragen van een VOG vergoed middels een subsidie van NOC-NSF. De vereniging vraagt daarom alle betrokken trainers op korte termijn een VOG aan te vragen. Een en ander wordt gecoördineerd door het bestuur.

Vertrouwenspersoon

De vereniging heeft de bestuursleden als vertrouwenscontactpersonen. Ieder lid kan contact opnemen met de  gewenste vertrouwenspersoon als hij/zij het slachtoffer is van ongewenst gedrag en/of wanneer hij/zij ongewenste omgangsvormen signaleert. De vertrouwenspersonen gaat vertrouwelijk met de informatie om stelt de belangen van de klager voorop. De vertrouwenspersoon betrekt de klager bij alle vervolgstappen. De vertrouwenspersoon fungeert vooral als eerste aanspreekpunt en kan in sommige gevallen een bemiddelende rol spelen en/of kan de klager ondersteunen bij vervolgstappen. In het geval er vervolgstappen nodig zijn, doet zij dit altijd in samenspraak met een externe vertrouwenspersoon van NOC-NSF. Daarbij is er de mogelijkheid deze externe vertrouwenspersoon actief te betrekken bij het proces. De voorzitter van de vereniging is ook de directe contactpersoon van de vertrouwenspersonen binnen het bestuur.

Positie aangeklaagde

Ongeacht de aard van de klacht, moet de aangeklaagde kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. Het bestuur draagt er zorg voor dat de aangeklaagde zo nodig in contact gebracht wordt met een externe contactpersoon van NOC-NSF die hem/haar kan ondersteunen. (Dit is dan een andere persoon dan de externe vertrouwenspersoon die de klager ondersteunt.) Het bestuur besluit uiteindelijk over een passende sanctie, in het uiterste geval royement.

Verantwoording naar bestuur en algemene ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging overlegt minimaal één keer per jaar over de algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering jaarlijks over de stand van zaken doet eventueel voorstellen voor verandering van beleid.

(Printbare versie)


Previous page: Sprintiviteiten
Volgende pagina: Blessureconsult


Design by W.M.Walstra